Algemene Voorwaarden

Al het beeldmateriaal dat wordt gemaakt door Peter Engelen kan ten allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook en/of andere online media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere al dan niet promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal, etc… Indien je dit niet wenst, geef je dit aan bij het vastleggen van de fotoshoot.
 
De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is van toepassing vanaf het ogenblik van de boeking van een sessie. Wanneer een fotoshoot minder dan 1 week voor datum wordt geannuleerd door de klant, zal een bedrag van 50 euro aangerekend worden. Een kosteloze annulering is mogelijk indien een fotosessie langer dan 1 week voor de datum van de afspraak wordt geannuleerd door de klant. Bij het niet aanwezig zijn van de klant op het moment van de fotoshoot, en dit zonder verwittiging, wordt het totale bedrag van de fotoshoot aangerekend.
 

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie van de geslaagde foto’s. Dit zijn de foto’s waaruit de klant kan kiezen. Na het ontvangen van de keuze van de klant aan de hand van de online galerij worden de gekozen foto’s zorgvuldig bewerkt. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Overige bewerkingen van de foto’s zijn niet mogelijk. Het aantal foto’s waaruit gekozen kan worden, kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage, eventuele weersomstandigheden, gedrag van de hond(en), etc… De sessieprijs van een fotoshoot is een vergoeding voor de inspanning en de tijd van de fotograaf. In de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat de fotoshoot omwille van eender welke reden geen of weinig resultaat opbrengt, heeft de klant geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de sessieprijs. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

De online galerij waaruit de klant zijn selectie maakt, blijft online beschikbaar tot de afgewerkte foto’s door de fotograaf doorgestuurd zijn of tot maximum 3 maanden na de fotoshoot. Na deze periode worden de foto’s verwijderd van het online platform en zijn deze niet meer beschikbaar. Het is dan niet meer mogelijk de genomen foto’s te bekomen. De klant kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de foto’s die inbegrepen waren bij de prijs van de sessie. Daarom wordt aangeraden dat de klant op korte termijn na de fotoshoot een keuze maakt in welke foto’s afgewerkt/aangekocht worden. De foto’s in de online galerij zijn in lage kwaliteit en dienen enkel en alleen om een keuze te maken welke foto’s er afgewerkt dienen te worden door de fotograaf. Het is niet toegestaan de onafgewerkte foto’s te delen via sociale media, te printen, of te gebruiken/exposeren op eender welke manier.

De gekozen foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden (bv. aan de hand van filters, bijsnijden, etc..). Het is onder geen beding mogelijk om de genomen RAW bestanden te bekomen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De afgewerkte foto’s worden maximum 3 weken na het ontvangen van de keuze van de klant doorgestuurd.

De afgewerkte foto’s worden digitaal geleverd via WeTransfer link. Deze links verlopen na 1 week na het ontvangen van de foto’s door de klant. Het ophalen van de foto’s uit het beeldarchief en opnieuw doorsturen van deze foto’s na de periode van 1 week, is mogelijk aan 20 euro incl. BTW. Dit op voorwaarde dat de aangekochte beelden nog beschikbaar zijn in het archief van de fotograaf. Hoewel het de intentie is om deze beelden voor een onbepaalde tijd op te kunnen vragen/opgeslagen te houden, geeft de fotograaf hiernaar geen enkele garantie.Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de afgewerkte foto’s grondig op te slaan.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van het vastleggen van de sessie, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Een huisdier dat lijdt aan epilepsie zal enkel in buitenomgeving zonder elektrische lichtbronnen gefotografeerd worden. Belangrijke medische problemen van het huisdier dienen alvorens een sessie te boeken, bekend gemaakt te worden aan de fotograaf. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of het huisdier dat gefotografeerd wordt; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. 

De fotograaf mag een sessie ten allen tijde annuleren. Dit omwille van eender welke reden. Alsook heeft de fotograaf het recht een fotosessie die al aan de gang is met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder terugbetaling van de sessieprijs. Dit kan voor eender welke reden zijn waaronder, maar niet beperkt tot, de veiligheid of gezondheid van de hond, zichzelf of het baasje. De fotograaf heeft het recht om een fotoshoot dag (bv. Portraitshoot!, Kerstshoot!, etc..) te annuleren voor eender welke reden.

Auteursrechten

Het fotografisch werk van Peter Engelen is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Peter Engelen bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (bijvoorbeeld aan de hand van filters, of het bijsnijden van foto’s) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Peter Engelen (Peter Engelen Hondenfotografie) ontwikkelt, blijven zijn exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Peter Engelen en de opdrachtgever.

Aankopen fotoproducten

Gepersonaliseerde fotoproducten kunnen na bestelling niet geannuleerd  worden. Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Peter Engelen is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. Peter Engelen is niet verantwoordelijk voor schade bij de post. Er wordt ten zeerste aangedrongen op afhaling van fotografische producten.

Belet

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt de fotosessie verplaatst. De nieuwe datum wordt in onderling overleg bepaald. Bij fotosessies die buiten plaatsvinden is het mogelijk dat de weersvoorspellingen op de afgesproken datum niet gunstig zijn (te warm, regen, etc..) In dat geval wordt er door de fotograaf contact opgenomen met de klant om de mogelijkheden te bespreken. De fotosessie wordt dan kosteloos verplaatst naar een ander moment.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden via info@peterengelenhondenfotografie.be binnen de 5 dagen volgend op de fotoshoot.

Betaling

Elke fotoshoot dient op voorhand betaald te worden. Dit gebeurd bij het boeken van de sessie via de online tool, betalingslink, of via overschrijving naar IBAN BE59 0636 3110 0526 (Belfius).  Een sessie is niet definitief zolang er geen betaling ontvangen is. Alsook extra foto’s of andere opties zoals fotoproducten dienen steeds op voorhand betaald te worden. Alle door de klant gekozen foto’s worden pas opgeleverd na de sessieprijs (bij de boeking) en de eventuele prijs van de extra foto’s ontvangen te hebben.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling behoudt Peter Engelen zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Tegenstrijdigheid

De prijzen zijn die, die zichtbaar zijn op peterengelenhondenfotografie.be.

Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of diens huisdier; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Peter Engelen zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De fotoshoot dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maanden voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met Peter Engelen. Verlengen van de cadeaubon is niet mogelijk. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld. Na vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. Een cadeaubon is enkel geldig als betalingsmiddel voor een fotosessie, maar niet voor de aankoop van fotoproducten.

De cadeaubon is alleen geldig bij Peter Engelen Hondenfotografie en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een reportage dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de reportage is afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid is te bekijken via de online planningstool op de website, of is op te vragen via e-mail (info@peterengelenhondenfotografie.be)

De klant dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat er gebruik gemaakt wordt van een cadeaubon. Bij gebruik van de online boekingstool kan de klant de cadeaucode direct ingeven en wordt het saldo direct verwerkt.

Uitvoering opdracht

Peter Engelen zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Peter Engelen bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Contact

Peter Engelen
Rubensstraat 12

2300 Turnhout
België


BTW BE 0829.285.662
0032478 070 584
info@peterengelenhondenfotografie.be


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2024.