Algemene Voorwaarden

Al het beeldmateriaal dat wordt gemaakt door Peter Engelen kan ten allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook en/of andere online media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal, etc… Indien je dit niet wenst, geef je dit aan bij het vastleggen van de fotoshoot.

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is van toepassing vanaf het ogenblik van de boeking van een sessie. Wanneer een fotoshoot minder dan 1 week voor datum wordt geannuleerd door de klant, dan zal een schadevergoeding van 50 euro aangerekend worden. Een kosteloze annulering is mogelijk indien een fotosessie langer dan 1 week voor de datum van de afspraak wordt geannuleerd door de klant. Bij het niet aanwezig zijn van de klant op het moment van de fotoshoot, en dit zonder verwittiging, wordt het totale bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie van de geslaagde foto’s. Dit zijn de foto’s waaruit de klant kan kiezen. Na het ontvangen van de keuze van de klant worden de gekozen foto’s zorgvuldig bewerkt. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Overige bewerkingen van de foto’s zijn niet mogelijk. Het aantal foto’s waaruit gekozen kan worden, kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden, gedrag van de hond(en), etc…

De online galerij waaruit de klant zijn selectie maakt, blijft online beschikbaar totdat de afgewerkte foto’s door de fotograaf doorgestuurd zijn. De foto’s in deze online galerij zijn in lage kwaliteit dienen enkel en alleen om een keuze te maken welke foto’s er afgewerkt dienen te worden door de fotograaf. Het is niet toegestaan deze bestanden te delen via social media, te printen, of te gebruiken/exposeren op eender welke manier.

De gekozen foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De afgewerkte foto’s worden maximum 3 weken na het ontvangen van de keuze van de klant doorgestuurd.

De afgewerkte foto’s worden digitaal geleverd via WeTransfer link. Deze links verlopen na 1 week na het ontvangen van de foto’s door de klant. Het ophalen van de foto’s uit het beeldarchief en opnieuw doorsturen van deze foto’s na de periode van 1 week, is mogelijk aan 20 euro incl. BTW.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van het vastleggen van de sessie, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of diens huisdier; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding. Alsook heeft de fotograaf het recht een fotosessie met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit kan voor eender welke reden zijn waaronder, maar niet beperkt tot, de veiligheid of gezondheid van de hond, zichzelf of het baasje.

Auteursrechten

Het fotografisch werk van Peter Engelen is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Peter Engelen bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (bijvoorbeeld aan de hand van filters, of het bijsnijden van foto’s) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.

Het fotografisch werk van Peter Engelen is onderhevig aan auteursrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Peter Engelen (Peter Engelen Hondenfotogragie) ontwikkelt, blijven zijn exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Peter Engelen en de opdrachtgever.

Peter Engelen behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Aankopen fotoproducten

Fotoproducten kunnen na bestelling niet geannuleerd worden. Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Peter Engelen is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. Peter Engelen is niet verantwoordelijk voor schade bij de post. Er wordt er ten zeerste aangedrongen op afhaling van fotografische producten.

Belet

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt de fotosessie verplaatst. De nieuwe datum wordt in onderling overleg bepaald.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden via info@peterengelenhondenfotografie.be binnen de 5 dagen volgend op de fotoshoot.

Betaling

De betaling van een fotoshoot dient op voorhand te gebeuren, dit bij het boeken van de sessie via de online tool, of via overschrijving naar IBAN BE59 0636 3110 0526 (Belfius).  Een sessie is niet definitief zolang er geen betaling ontvangen is.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling behoudt Peter Engelen zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Tegenstrijdigheid

De prijzen zijn die, die zichtbaar zijn op peterengelenhondenfotografie.be.

Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of diens huisdier; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Peter Engelen zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De fotoshoot dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maanden voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met Peter Engelen. Verlengen van de cadeaubon is niet mogelijk. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld. Na vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

De cadeaubon is alleen geldig bij Peter Engelen Hondenfotografie en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een reportage dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de reportage is afhankelijk van de beschikbaarheid.

De klant dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat er gebruik gemaakt wordt van een cadeaubon.

Uitvoering opdracht

Peter Engelen zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Peter Engelen bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Contacteren

Peter Engelen / Peter Engelen Hondenfotografie
Heieinde 131
2350 Vosselaar
België
BTW BE 0829.285.662
0032478 070 584
info@peterengelenhondenfotografie.be

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2023..